Doorstroom in de keten – Uniform Transferdossier

Weer een stap verder richting uniform transferdossier

Na eerdere afspraken over een uniforme medicatieoverdracht en de bijbehorende procedure, zijn we in onze regionale zorgketen ook begonnen met de afstemming over een uniform transferdossier. Door deze samenwerking verbeteren de zorgorganisaties niet alleen de kwaliteit van (na)zorg nadat de patiënt uit het ziekenhuis vertrekt, maar helpen ziekenhuizen en VVT-organisaties ook elkaar om hun werk beter en gemakkelijker te doen.

De regio ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het transferproces  te verbeteren de daarmee de doorstroom tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties te  bevorderen. Het transferdossier maakt samen met de medicatie-, medische en de verpleegkundige overdracht deel uit van het geheel aan transferinformatie. In het transferdossier staat beschreven welke nazorg nodig is. Door dit op een uniforme en complete manier te doen, rekening houdend met de mogelijkheden van de zendende organisatie en de wensen van de ontvangende instelling, ontstaat een soepele transferproces met de juiste triage en indicatiestelling.

Afstemmen omschrijvingen, format en routekaart
Om tot een uniforme afspraken te komen is een werkgroep met vertegenwoordigers van ketenpartners in de regio begonnen met afstemming over de gewenste omschrijving van onder andere algemene patiëntinformatie, voorgeschiedenis, diagnoses, beloop van de opname, zorgvraag voor zowel kortdurende als langdurige nazorg, eventuele behandelplannen, prognose en indicatiestelling. Een en ander is uitgewerkt in een POINT-format, inclusief een korte handleiding, die het snel en eenduidig invullen van de gevraagde gegevens vergemakkelijkt. De werkgroep ontwikkelde ook een routekaart voor de implementatie van het uniforme transferdossier binnen de keten, waarbij leren van elkaar , afstemming zoeken en monitoring van de gemaakte afspraken een belangrijke rol speelt. Want waar en hoe kunnen medewerkers van de ketenpartners elkaar op een positieve manier aanspreken als het transferdossier ontbreekt, niet compleet is of niet conform afspraken is ingevuld? Er zullen sessies georganiseerd worden waarbij transferverpleegkundigen vanuit de verschillende domeinen en organisaties aansluiten om  over de wederzijdse verwachtingen met elkaar in gesprek gaan. De monitoring van gemaakte afspraken rondom het transferdossier wordt verder uitgewerkt door de werkgroep regionale STIM (Signalen & Transmurale Incident Meldingen).