Voorwoord Wietske Vrijland/ Voorzitter SVKO010

Toegankelijkheid van zorg én kwaliteit van leven

Wietske Vrijland is lid van de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en voorzitter bestuur  SVKO010. Als voormalig chirurg heeft zij veel oudere patiënten behandeld en gezien wat ziekte doet met hun kwaliteit van leven. Met haar nog steeds grote zorghart zoekt zij in haar bestuurswerk ook altijd naar de relevantie voor de patiënt. Toegankelijkheid van zorg staat daarbij voorop, evenals de balans tussen behandelen en een goede kwaliteit van leven. Omdat dit met name voor de groeiende doelgroep kwetsbare ouderen een steeds grotere uitdaging wordt, ziet de SVKO010-bestuurder hier een belangrijke en gezamenlijk taak voor de regionale zorg- en welzijnssector, gemeenten en zorgverzekeraars.

 “Vanuit de samenwerking vanuit SVKO010 zijn er al mooie resultaten geboekt op gebied van snellere doorstroom in de keten. Daar ben ik trots op want ouderen worden niet beter van wachten op vervolgzorg in het ziekenhuis. Op het gebied van langer en veilig thuis wonen, zelf regie houden en zelfstandig functioneren is er nog veel te winnen. Want de toekomst schetst geen rooskleurig beeld. Het aantal ouderen met meerdere aandoeningen neemt toe. Als we niets doen, betekent het dat zorg straks niet meer voor iedereen beschikbaar is. Om toegankelijkheid tot goede zorg te borgen en de kwaliteit van leven bewaken is het nodig dat we in de keten slim gaan samenwerken. Je hebt een brede coalitie nodig om die samenwerking beter in te richten. Van patiënt, mantelzorg, welzijn, ziekenhuis, VVT tot zorgverzekeraar, Zorgkantoor en gemeenten. Daarbij moeten we ook breder kijken naar het begrip gezondheid; voor de kwaliteit van leven is het soms beter om niet te behandelen.”

De rol van ziekenhuizen
Als bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, ziet Wietske een duidelijke en proactieve rol voor ziekenhuizen op het gebied van borging van kwalitatief goede zorg. “Wij kijken steeds meer naar uitkomsten en ervaringen van zorg en vergelijken deze. We leren van elkaars resultaten en voeren verbeteringen door. De ervaring van kwalitatief goede zorg begint al in een vroeg stadium, bij de verpleegkundige anamnese. We moeten de patiënt goed leren kennen. Wat wil hij/zij en wat niet? Heeft het gesprek over Advance Care planning al plaatsgevonden? Door hun behoeften in kaart te brengen, weten we waar we op moeten letten om tijdig de juiste vervolgzorg in te schakelen. Het betekent ook dat we mensen goed voorbereiden op wat er gebeurt na een operatie en wat we van hen verwachten. Vooral als patiënten meerdere aandoeningen hebben, moet je met hen een integrale afweging maken. Hoe bereik je de beste kwaliteit van leven, met zo min mogelijk risico’s, en zo min mogelijk dagen in het ziekenhuis.”

Korte termijn ambities
De SVKO010-partners blijven verder werken aan een soepele doorstroom vanuit het ziekenhuis. Maar er staat meer op de agenda: “We willen op korte termijn ook een stap maken met het multidisciplinair overleg (MDO), zodat huisartsen de juiste hulp krijgen om nog beter voor hun patiënten te zorgen, binnen het brede kader van welzijn tot en met ziekenhuiszorg. Gegevensoverdracht is daarbij ook een belangrijk thema. Als zorgprofessionals kunnen zorgen dat andere professionals in het zorgpad beter en actueler geïnformeerd zijn, kunnen zij ook beter nadenken over de mogelijkheden voor de patiënt.”

Tafel bestuurlijke coalitie
De samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Zorgkantoor, de gemeente Rotterdam en sinds kort ook de gemeentes Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel draagt bij aan het realiseren van de lange termijn doelstellingen van SVKO010. Wietske Vrijland: “Binnen de bestuurlijke coalitie heerst een positieve energie om samenwerking op het gebied van ouderenzorg te verbeteren, door te focussen op de kwaliteit van leven en om de zorg ook op termijn toegankelijk te houden voor iedereen. Die doelstellingen willen we concreet en meetbaar maken. Het is mooi dat we eventuele knelpunten binnen de bestuurscoalitie op tafel kunnen leggen, en gezamenlijk onderzoeken of het een reëel probleem is en wat de onderliggende oorzaken zijn. Ook financiële knelpunten zijn onderwerp van gesprek. Wij zijn gebonden aan de landelijke afspraken over financiering van de zorg, maar ook binnen die constructies is er meer mogelijk dan we nu doen. Ook volgen we de gesprekken over alternatieve financieringsvormen voor zorgketens, die nu op landelijk niveau gevoerd worden. Maar het belangrijkste onderwerp ter tafel blijft het welzijn van onze patiënt, cliënt, verzekerde of burger van Rotterdam.”

Wisselwerking
De welzijnssector is dan ook een goed vertrekpunt voor het doorvoeren van concrete verbeteringen. Wietske:Er zijn veel mooie initiatieven in verschillende Rotterdamse wijken. Professionals van welzijnspartijen weten vaak precies waar de schoen wringt. Binnen de coalitie hebben we afgesproken dat we goed naar hen moeten luisteren. Wat werkt, en heeft dat ook in een andere wijk kans van slagen? Natuurlijk is er ook op bestuurlijk niveau aandacht nodig om een initiatief te laten slagen, en moet er dus een goede wisselwerking zijn. Ook gaan we, geholpen door Genero, het netwerk voor ouderenzorg in Zuidwest-Nederland, met de ouderen zelf in gesprek, want uiteindelijk draait het om hen.”