ROTTERDAM, 13 februari 2023 – Het afgelopen jaar heeft er in 6 wijken binnen de gemeente Rotterdam een pilot plaatsgevonden op het gebied van preventieve ouderenzorg. In het kader van de ontwikkeling naar seniorvriendelijke wijken hebben diverse partijen samengewerkt aan een gerichte wijkaanpak. De resultaten uit de wijken zijn zeer positief. Reden voor alle partijen om op 10 januari jongstleden de commitment uit te spreken om te kijken naar mogelijkheden om deze wijze van samenwerking verder uit te rollen in Rotterdam.

Integrale wijkaanpak

De samenleving verandert en het aantal 65-plussers stijgt, waardoor de vraag naar zorg stijgt. Daarnaast neemt de potentiële beroepsbevolking af. De zorgkloof die hierdoor ontstaat, en die steeds zichtbaarder wordt in de Rotterdamse wijken, vraagt om een andere benadering als het gaat om het bieden van bereikbare en betaalbare zorg. Dit maakt dat samenwerking tussen welzijnspartijen, huisartsen en zorgaanbieder en gemeente belangrijker wordt dan ooit tevoren.

Samen optrekken om de zorgkloof te dichten

Conforte, de brancheonderneming van zorgondernemers startte vorig jaar al de campagne ‘Samen zorgen voor morgen’, waarbij het belang van samenwerking tussen alle partijen onder de aandacht werd gebracht en benadrukt. Voor ConForte is het belangrijk om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, met als doel ervoor te zorgen dat er in de toekomst de best mogelijke ouderenzorg geleverd kan blijven worden. Dat is dan ook de reden dat zij de samenwerking hebben opgezocht. In 6 Rotterdamse wijken werden het afgelopen jaar kernteams met professionals vanuit de domeinen welzijn, huisartsen en VVT gevormd. De bij Conforte aangesloten organisaties Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep en MOB werkten mee aan dit project. Bij deze organisaties zijn regiewijkverpleegkundigen werkzaam, die zich focussen op een gerichte wijkaanpak op het gebied van preventieve ouderenzorg. Voor een goede organisatie hiervan is samenwerking met huisartsen (vanuit RijnmondDokters) en welzijn (vanuit Win010) van groot belang. Door in te zetten op preventie, kunnen hulp- en zorgvragen worden voorkomen of mogelijk worden uitgesteld. Dit maakt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Daarnaast kan er vroegtijdig, sneller en efficiënter worden gesignaleerd welke zorg nodig is.

Samenwerken aan gezonde wijken

“Door een kernteam samen te stellen voor cliënt overstijgende zorg- en welzijnsvraagstukken en door gezamenlijk op te trekken op het gebied van preventieve ouderenzorg, is gebleken dat we gezamenlijk een significante bijdrage kunnen leveren aan ouderen in de wijken. Op deze manier kunnen zij langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen.
“Hiermee kunnen we langdurige zorg in de thuisomgeving borgen en kunnen we tegelijkertijd signaleren wat ouderen nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en te functioneren,” aldus Karishma Panday, Adviseur verkoop bij Aafje thuiszorg huizen zorghotels. “Alle partijen hebben hun commitment uitgesproken om verder te werken aan een gezamenlijke aanpak in de wijken en gezamenlijk te onderzoeken hoe we kernteams van professionals van huisartsen, welzijn en VVT kunnen opzetten in andere Rotterdamse wijken. Daarbij zoeken we samen met de gemeente, RijnmondDokters en welzijnspartijen ook de verbinding met vergelijkbare initiatieven in de stad, zoals de ontwikkeling van de brede wijkpreventieketen”