Innovatie

InnovatieTrajecten

ConForte houdt zich bezig met het verbeteren en stimuleren van ontwikkelingen in de ouderenzorg. Hieronder een aantal voorbeelden van de lopende projecten:

ConForte - Innovatielab

Innovatielab

Het ConForte Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals van de Rotterdamse ouderenzorg om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werk plezier te ervaren, sterker in het werk te staan om een grotere impact te realiseren op de kwaliteit van zorg voor de cliënt en/of bewoner, de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.

Laurens_7831

Wijkgericht werken

Vanuit de gedachte ‘samen voor de wijk’ hebben wijkverpleegkundigen van verschillende thuiszorgorganisaties de handen in een geslagen. Door met elkaar de mensen in de wijk te kennen en daarbij de mogelijkheden die de wijk biedt, kunnen wij kwetsbare situaties en signalen benoemen. Als team bekijken wij wat er nodig is in uw wijk en kan worden gewerkt…

aan een passende aanpak voor de kwetsbare inwoners van de wijk. Wij hebben als doel om vanuit deze wijkgerichte gedachte samenhang te creëren op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Samen met huisartsenpraktijken, welzijnsaanbieders en gemeenten, wordt zo snel en goed mogelijk ingespeeld op specifieke problemen van de wijk.

Laurens_8223

Digitalisering en E-Health

Het project is bedoeld om de kennis van technologie en innovatie te vergroten en medewerkers mee te nemen en te ondersteunen. Daarin is onderscheid gemaakt naar ‘digicoaches’ en ‘innovatiecoaches’. Tussen deze twee is sprake van een wisselwerking. Digicoaches bieden ondersteuning en nemen medewerkers op een laagdrempelige wijze…

mee in de snel veranderende digitale ontwikkelingen. Hierdoor worden medewerkers meer digivaardig, kunnen zij hun werkplezier behouden of terugkrijgen en de mogelijkheden als positief ervaren. Niet als een extra administratieve last maar als een mogelijkheid om efficiënt op hoog niveau hun werk te kunnen doen en te focussen op de zorg aan cliënten en bewoners.  

Laurens_9044

Wonen met Zorg

De samenwerkingspartners verbinden zich in de gezamenlijke doelstelling om passende MPT/VPT zorg te realiseren, waardoor het voor kwetsbare ouderen mogelijk wordt om langer zelfstandig te blijven wonen in de eigen en/of passende woonomgeving.

Op verantwoorde wijze, met het behoud van kwaliteit van leven en met oprechte aandacht voor de cultuur en manier van leven. Voor de realisatie is regionale samenwerking een belangrijke voorwaarde, waarbij waardevolle elementen tussen aanbieders worden erkend en benut.

Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstelling 1 – Het VPT aanbod gestructureerd door regionale afspraken en doelen, zodat meer VPT cliënten in zorg genomen kunnen worden. 
Hoofddoelstelling 2 – Verbreden van het VPT aanbod, een integraal en duurzaam aanbod.

Subdoelstellingen

1) Personeel | Slimme zorg door functiedifferentiatie en innovatie.

– Toepassen/ontwikkelen andere functiemix en ondersteuning met behulp van innovatie

2) Cliënt | Juiste zorg op de juiste plek.

– Maatwerk, afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt/naasten
– Inzet op een multidisciplinair zorgaanbod, samen met huisartsen/behandelaren/welzijn
– Focus op welzijn (cliënt/mantelzorg) en de veiligheid van personeel/cliënten/naasten

3) Financieel | Rendabele zorg met waarde.

– Het creëren van de juiste randvoorwaarden, (financiële) kaders en uitgangspunten

Conforte-samen-voor-ouderenzorg-4

Routekaart Capelle Krimpen

In 2022 hebben de VVT-organisaties in Capelle- en Krimpen aan den IJssel met partijen uit andere domeinen het samenwerkingsverband Capelle Krimpen Verbonden opgericht. Samen hebben zij een domeinoverstijgende Routekaart Welzijn, Zorg & Wonen ontwikkeld.

Het doel van deze Routekaart is het welbevinden en gezonde leefstijl van Capellenaren en Krimpenaren te bevorderen door het domeinoverstijgend organiseren en optimaliseren van toekomstbestendige zorg en welzijn. Vanuit dit doel zijn ambities beschreven op diverse themalijnen als Preventie, Langer Thuis en Domeinoverstijgende samenwerking. Gezamenlijk zijn deze ambities vervolgens geconcretiseerd naar projecten of activiteiten die vanaf 2023 worden uitgevoerd. Meer informatie over Capelle Krimpen Verbonden is hier te vinden: www.capellekrimpenverbonden.nl.

Conforte-samen-voor-ouderenzorg-5

Samenwerkingsinitiatieven

Klik op de linkjes om meer te lezen over de verschillende samenwerkingen:

Keten Samen voor kwetsbare ouderen 010
De Rotterdamse Zorg
Stedelijke Keten Dementie Rotterdam

Conforte-samen-voor-ouderenzorg-10

Social trial

De Sociale Benadering Dementie is opgezet vanuit de signalering dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het aanbod van zorg en ondersteuning. Er is behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen…

met dementie en hun naasten. De Sociale Benadering Dementie helpt de behoeften van mensen met dementie beter te kunnen zien en begrijpen, en om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren. In de zogenoemde Social Trials wordt er geëxperimenteerd met passende ondersteuning, die aansluit bij de leefwereld en werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dit gebeurt middels een integrale aanpak vanuit zowel het medische, psychologische als sociale domein

Conforte-samen-voor-ouderenzorg-2-600px

Anders werven

Het aantal openstaande vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen is het afgelopen jaar met 43% toegenomen. Hierdoor zijn er nu per zorgprofessional die op zoek is naar een baan, vier vacatures beschikbaar. Deze situatie geldt overigens niet alleen voor zorgfuncties. Ook voor andere functies geldt dat de toestroom van nieuwe medewerkers…

onder druk staat. De schaarste op de arbeidsmarkt zal de komende jaren door vergrijzing, uitstroom en een stijgende zorgvraag nog verder toenemen. Het is en wordt nog meer een strijd om de gunst van de sollicitant. Dat vraagt om andere, creatieve manieren van werven.

Conforte-samen-voor-ouderenzorg-8

Regionale academie informele zorg

Om een groeiende groep ouderen in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden is meer personeel nodig. Dit is een grote uitdaging. Niet alle zorg en aandacht wordt gegeven door professionals. Vrijwilligers en mantelzorgers doen veel onmisbaar werk. De Mantelzorgacademie Aafje biedt daarom trainingen aan om…

eigen naaste beter te kunnen helpen. Op dit moment zijn meerdere trainingen mogelijk: eten en drinken, fysieke belasting en onbegrepen gedrag. Om de krachten te bundelen werken VVT-organisaties in Capelle- en Krimpen aan den IJssel (Aafje, De Zellingen, Cedrah, De Vijverhof, Lelie Zorggroep en Humanitas) samen aan een leercentrum voor mantelzorgers én vrijwilligers. Daar waar zij de kennis, vaardigheden en gemeenschap vinden die ze nodig hebben om hun zorgtaken met vertrouwen en veerkracht te vervullen. De VVT-organisaties gaan een breed scala van leeractiviteiten aanbieden zowel zorginhoudelijk als ondersteunend, gericht op kennisoverdracht én aanleren van vaardigheden. Het regionale leercentrum zal begin 2024 volgens planning opgericht zijn en gefaseerd zal het aanbod aan leeractiviteiten uitgerold worden.

Conforte-samen-voor-ouderenzorg

Capaciteitsmanagement

In de regio zijn veel partijen werkzaam. De regio kent onder andere 9 ziekenhuizen, 367 huisartsenpraktijken, en diverse welzijnspartijen. Om aanbod en zorgvraag goed op elkaar af te stemmen heeft ConForte integraal capaciteitsmanagement ingericht, Verwijshulp010. et doel van Verwijshulp010…

 is het doorstroomproces te verbeteren tussen de eerste lijn (honderden huisartsen), de vijf ziekenhuizen, tien VVT instellingen met bedden en de GGZ sector, georganiseerd vanuit Conforte. De focus voor de doorontwikkeling in 2022 ligt op de kortdurende zorgbedden

panorama-of-rotterdam-city-and-the-erasmus-bridge-2021-08-26-22-58-29-utc-min

Spoedzorg Rotterdam

Wij zijn er als een cliënt in de avond, nacht of in het weekend onverwachts zorg nodig heeft.

In Rotterdam en omstreken werken zorgorganisaties Aafje, Laurens en Lelie zorggroep samen om acute ongeplande zorg aan te bieden. Namens deze organisaties is…

er één regionaal team voor cliënten die deze zorg nodig hebben; Spoedzorg Rotterdam.

Voor meer informatie ga naar:
www.spoedzorgrotterdam.nl

ConForte - Kwaliteitszorg met fitte medewerkers (2)

Kwaliteitszorg met fitte medewerkers

Om kwalitatief goede en zinvolle zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat medewerkers goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of daartoe in staat worden gesteld. Ook moeten medewerkers fit genoeg zijn om het vaak zware werk te kunnen blijven doen…

ConForte - Procesinnovatie

Procesinnovatie

Allerlei protocollen voor zorg- en ondersteunende processen die ooit zijn opgesteld vanuit de bureaucratie en de systeemwereld, houden de aandacht weg van waar het om gaat: de leefwereld van de cliënt. Daar komt bij, dat er tussen de zorgorganisaties te weinig uniformiteit is in de zorg- en…

ondersteunende processen. Dat hindert een goede regionale samenwerking. Bovendien is er regionaal geen uniforme aanpak en methodiek voor het herijken en herontwerpen van processen. In het project Procesinnovatie werken Laurens en Humanitas daarom aan een herijking van deze processen.

Ballast

‘De zorg- en ondersteunende processen zijn megagroot, daardoor tijdrovend en brengen zware administratieve lasten met zich mee’, zegt Merel van Maren. Merel is bestuurssecretaris bij Humanitas en namens ConForte kartrekker van het project Procesinnovatie. ‘In dit project herijken wij deze processen vanuit de cliënt en diens belevingswereld. Alle overbodige ballast halen we er zoveel mogelijk uit.’ De nieuwe procesbeschrijvingen zijn deelbaar met de andere organisaties in de regio. Deze kennis en inzichten helpen de hele regio haar processen te verbeteren. Meer uniformiteit bevordert bovendien de onderlinge samenwerking.

Snelkookpansessie

Laurens en Humanitas hebben de processen met gespecialiseerde projectleiders/adviseurs uitgewerkt en opnieuw ontworpen met de cliënt als uitgangspunt. Laurens is via de lean-methodiek tot nieuwe procesbeschrijvingen gekomen voor het in- en doorstromingsproces. Humanitas ontwikkelde samen met Twijnstra & Gudde een nieuwe methodiek voor het zorgverleningsproces. ‘Dat hebben we multidisciplinair in de vorm van een snelkookpansessie gedaan’, legt Merel uit. ‘De nieuwe procesbeschrijvingen zijn inmiddels afgerond. We starten dit jaar nog met de implementatie.’

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk