Programmalijn: Doorstroom in de keten/ maatwerkaanpak voor ‘Paradijsvogels’

conforte_samen_voor_kwetsbare_ouderen_010
SKO010_banner_programma_01-768x123

Maatwerkaanpak voor ‘paradijsvogels’

Paradijsvogels noemen we ze: patiënten die langer dan 2 weken wachten om vanuit het ziekenhuis door te stromen naar vervolgzorg. Hun complexe multi-problematiek, vaak een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen en bijvoorbeeld een verslavingscomponent, maakt het lastig om te bepalen waar zij de best passende zorg ontvangen. Hoewel hun aantal niet groot is, nemen zij wel 17% van het aantal wachtdagen voor hun rekening. SVKO010 onderzoekt welke interventies we regionaal kunnen inzetten om deze doelgroep sneller te laten doorstromen.

Casuïstiek overleg tussen inhoudsdeskundigen vanuit de transfer ziekenhuizen en klantadviseurs VVT wijzen uit dat de belangrijkste knelpunten voor een snellere doorstroom liggen in een onduidelijke diagnose, gebrek aan passende vervolgzorg of onvoldoende inzicht in de uitstroommogelijkheden. Stagnatie ontstaat ook door onvoldoende financieringsmogelijkheden of niet-gedifferentieerde tarieven voor de GRZ en een cultuurprobleem van ‘snel afwijzen’ uit angst dat de zorgzwaarte niet past bij het beschikbare personeel.

Om deze knelpunten op te lossen, stellen we een aantal interventies voor, met het voornemen deze in een pilot van een half jaar te testen. De pilot begint met de organisatie van een maatwerkteam met transferexperts vanuit de VVT, GGZ, GHZ en Maatschappelijke Dienstverlening, die vroegtijdig samenwerken in het triageproces, en de mogelijkheden voor de individuele patiënt specifieker benoemen. Ook het organiseren van een specifieke expertise door zorgaanbieders voor complexe doelgroepen kan bijdragen aan een snellere doorstroom, evenals afspraken op bestuursniveau over het opnamebeleid van de ‘paradijsvogels’. Om structurele oplossingen te zoeken voor de financiële knelpunten betrekt SVKO010 ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis in de pilot. De voorbereidingen voor de pilot zijn in volle gang, het maatwerkteam zal vanaf 1 januari 2022 gaan starten!

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk