Programma Samen voor kwetsbare ouderen 010

conforte_samen_voor_kwetsbare_ouderen_010

Onze visie

Binnen het programma werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (RHC), gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en welzijnsorganisaties WIN010 met elkaar samen om persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg te organiseren, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen. Dat is een hele uitdaging want de zorgvraag neemt toe en wordt complexer, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een schaarste aan personeel en middelen. Door regionale samenwerking over de domeinen heen verbeteren we niet alleen de doorstroom in de keten, maar richten we ons ook op het organiseren van comfortabel langer thuis wonen van de kwetsbare ouderen in onze regio.

Laurens_9044

We structureren onze samenwerking langs 3 programmalijnen:

Programmalijn 1/ Integrale zorg thuis

Het slimmer organiseren van de samenwerking rondom de cliëntgerichte zorg in Rotterdam staat centraal bij Integrale zorg thuis. We streven ernaar de juiste zorg op de juiste plek te brengen door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van (te dure of onnodige) zorg én door slimme zorg en e-health in te zetten. Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen draait om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning. Tevens is aandacht nodig voor het versterken/ondersteunen van het netwerk en de invloed van de woon- en leefomgeving. Binnen de programmalijn van SVKO010 zoeken we naar bewezen succesvolle interventies of pilotprojecten die al bij organisaties lopen. Vervolgens onderzoeken we of en hoe we deze verder kunnen ontwikkelen en verbreden. Voorwaarde daarbij is dat de samenwerking over de domeinen heen gaat en gebruik gemaakt wordt van de kracht van de keten. Binnen het programma, waarbij ook Zorgkantoor en Gemeente aangesloten zijn, agenderen we eventuele knelpunten rondom regie, financiering, of regelgeving. Vanuit deze gezamenlijke aanpak met alle relevante stakeholders onderzoeken we hoe daadwerkelijk ontschotting kunnen realiseren in de regio.

Programmalijn 2/ Doorstroom in de keten

Het doel van onze tweede programmalijn is het organiseren van een efficiëntere en patiëntvriendelijker doorstroom tussen de verschillende schakels in de keten. We willen de juiste zorg en ondersteuning op de plek bieden die op dat moment het meeste waarde heeft voor de patiënt. Als het kan meer thuis en minder intramuraal, maar wel met hulp van het ziekenhuis en/of de VVT. Onze aanpak richt zich op het analyseren en oplossen van knelpunten in de doorstroom tussen huisarts, thuiszorg, wijkteam, mantelzorg, welzijn, ziekenhuis, zorg- en verpleeghuis. Op de korte termijn ligt onze focus op het verbeteren van de doorstroom van oudere patiënten vanuit het ziekenhuis naar de VVT. Daarbij moet een regionale aanpak gebaseerd op goede afstemming en samenwerking in de keten onder andere leiden tot meer patiëntgerichte en doelmatiger zorg.

Programmalijn 3/ Doelgroep dementie

Dementie vormt een belangrijke oorzaak van kwetsbaarheid bij ouderen en heeft daarom een eigen lijn in het programma. Om in de keten meer kennis en kunde uit te wisselen organiseren we netwerkbijeenkomsten voor casemanagers, wijkteams en POH’sTevens onderzoeken we de knelpunten m.b.t. overdracht vanuit ziekenhuis naar VVT .

Contact