‘Samenwerking vergroot onze slagkracht enorm’

Het aantal cliënten met een Wlz-indicatie zal naar verwachting sterk toenemen. Voor een toekomstgerichte ouderenzorg is het noodzakelijk dat de groeiende groep ouderen langer en zelfstandig in eigen huis kan blijven wonen. Langer thuis wonen is ook de wens van veel ouderen; in hun vertrouwde omgeving zijn zij vaak gelukkiger. De levering van verpleeghuiszorg zal steeds meer buiten de muren van het verpleeghuis plaatsvinden. Dat gebeurt met inzet van de zorgproducten MPT en VPT. Stapsgewijs worden zo wonen en zorg de komende jaren gescheiden en krijgt langer thuis wonen een grotere stimulans. De deelnemende zorgaanbieders in het project Wonen met zorg zetten samen de schouders onder een versnelling en verbreding van het aanbod.

In het project Wonen met zorg werken Laurens, Aafje, Cedrah, Humanitas, Lelie Zorggroep, MOB, Careyn, De Vijverhof en Argos Zorggroep samen. Voorheen zochten de zorgorganisaties individueel naar oplossingen voor het vraagstuk hoe zwaar zorgbehoevende cliënten langer thuis kunnen blijven wonen met een passend zorg- en ondersteuningsaanbod. ‘Op instigatie van het Zorgkantoor, waar de zorgaanbieders elk jaar hun plannen met een begroting inleverden, zijn we deze plannen gaan samenvoegen’, vertelt Kim van Wingerden-Kneepkens. Kim is programmamanager Langer Thuis bij Laurens en vanuit ConForte kartrekker van het project Wonen met zorg. ‘Met elkaar kunnen we dat aanbod veel sneller verbreden dan individueel. De beweging naar langer veilig thuis wonen is immers omvangrijk, complex en innovatief.’

We moesten het idee van ons afschudden dat we concurrenten zijn. We hebben allemaal onze kwaliteiten. Zo biedt MOB cultuur-sensitieve zorg; kleinschalige woonvormen met VPT voor ouderen met diverse culturele achtergronden. Daar kunnen wij als Laurens weer veel van leren. Door kennis te delen, kun je veel sneller ontwikkelingen vormgeven.’

Bouwstenen

‘In het gezamenlijke plan streven we naar een versnelling van het MPT-/VPT-aanbod, waarbij we vanuit een regionale overlegstructuur samenwerken’, vervolgt Kim. ‘Dan is het belangrijk dat we goed duiden op welke onderdelen we gaan ontwikkelen en welke partij waarvoor individueel of samen met andere partijen verantwoordelijk is. Daar zijn dertien bouwstenen voor geformuleerd. Preventie en clustering van zorg bijvoorbeeld. Humanitas heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige zorgvraag voor de regio Rotterdam en wat dit betekent voor de noodzakelijke huisvesting, zorg en ondersteuning van oudere inwoners. Of het zorgaanbod waarbij Laurens een integraal, multidisciplinair eerstelijns behandelaanbod ontwikkelt en Lelie Zorggroep het VPT in de wijk implementeert.’

Complex

Kim benadrukt dat deze manier van samenwerken op de snelste en beste manier tot resultaten leidt. ‘En het is heel complex, want het gaat ook over een cultuurverandering van medewerkers. Over het creëren van een functiemix, over de vraag hoe je omgaat met de financiering, met samenwerking in de keten. Als je kijkt naar de complexe verpleeghuiszorg thuis, dan moeten we ook goed samenwerken met welzijnspartners, woningcorporaties, partners in innovatie, de gemeente en zorgverzekeraars. En de sociale context van een cliënt natuurlijk, dus mantelzorgers goed ondersteunen en erbij betrekken. Als je dit allemaal als één organisatie moet doen, dan vraagt dat heel veel. Maar als je die bouwstenen met elkaar tot behapbare stukken terug weet te brengen, dan werkt dat zoveel beter.’

Veel bereikt

Terugkijkend is volgens Kim in korte tijd veel bereikt. ‘Regionaal werken wij samen met een focus op ontwikkelen, experimenteren en implementeren. Vanuit diverse werkgroepen zijn enkele bouwstenen al afgerond, bevinden zich in een vergevorderd stadium of vorderen gestaag. Dit is een programmalijn waar ik heel trots op ben, omdat onze slagkracht er zoveel groter door is geworden!’


Beschrijving/achtergrond project:

De samenwerkingspartners verbinden zich in de gezamenlijke doelstelling om passende MPT/VPT zorg te realiseren, waardoor het voor kwetsbare ouderen mogelijk wordt om langer zelfstandig te blijven wonen in de eigen en/of passende woonomgeving.

Op verantwoorde wijze, met het behoud van kwaliteit van leven en met oprechte aandacht voor de cultuur en manier van leven. Voor de realisatie is regionale samenwerking een belangrijke voorwaarde, waarbij waardevolle elementen tussen aanbieders worden erkend en benut.

Hoofddoelstelling 1 – Het VPT aanbod gestructureerd door regionale afspraken en doelen, zodat meer VPT cliënten in zorg genomen kunnen worden. 
Hoofddoelstelling 2 – Verbreden van het VPT aanbod, een integraal en duurzaam aanbod.

Subdoelstellingen
1) Personeel | Slimme zorg door functiedifferentiatie en innovatie.
– Toepassen/ontwikkelen andere functiemix en ondersteuning met behulp van innovatie

2) Cliënt | Juiste zorg op de juiste plek.
– Maatwerk, afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt/naasten
– Inzet op een multidisciplinair zorgaanbod, samen met huisartsen/behandelaren/welzijn

– Focus op welzijn (cliënt/mantelzorg) en de veiligheid van personeel/cliënten/naasten

3) Financieel | Rendabele zorg met waarde.
– Het creëren van de juiste randvoorwaarden, (financiële) kaders en uitgangspunten